Стручна служба

Стручном службом руководи начелник Колубарског управног округа, Горан МиливојевићОдсеком руководи шеф Одсека, Драган Јанковић. Шеф одсека одговара за свој рад и рад одсека којим  руководи начелнику Управног округа.

Државни службеници и намештеници у стручној служби одговарају за свој рад шефу одсека, односно начелнику Управног округа.

У Стручној служби обављају се послови који се односе на:

  • пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа;
  • остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;
  • пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа;
  • послови којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја;
  • управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника;
  • послови оцењивања државних службеника;
  • планирање извршења буџета и квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;
  • састављање анализа, извештаја и информација;
  • послови јавних набавки; чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;
  • канцеларијске послове, као што су : пријем и отпрема поште и поднесака упућених инспекцијским службама са територије управног округа, вођење скраћеног деловодника и осталих аката по Уредби о канцеларијском пословању, вођење, евидентирање и здруживање предмета и обавештавање странака о кретању предмета.

Организациона стуруктура 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНА СЛУЖБА
Име и презиме Радно место
Драган Јанковић  Шеф одсека
Љиљана Кузмановић  Административно-технички секретар
Дарко Андрић  Возач
Милка Николић Финансијски послови
Бранислав Веселиновић Финансијски послови
Весна Ђорђевић Канцеларијски послови
Драгана Брењо Канцеларијски послови
Биљана Вучићевић Дактилограф-оператер

 

 

 

 

 

Додатне информације