Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Стручне службе , може се  поднети :

·         у писаној форми на адресу: Колубарски управни округ, Карађорђева 31, 14000 Ваљево.

·         електронском поштом, на E-mail: dragan.jankovic@kolubarski.okrug.gov.rs

·         усмено, на записник у  Стручној служби округа, на наведеној  адреси код лица овлашћеног за поступање по захтеву, Драгана Јанковића, у канцеларији број 13а.

 

За приступ информацијама, не врши се накнада  трошкова.

Захтев за приступ информацијама  може поднети свако.

У захтеву не мора бити наведен разлог тражења информација.

Право се може остварити увидом у документ, копирањем истог или обезбеђењем електронске копија документа.

Стручна служба може наплатити једино трошкове умножавања материјала и упућивања копије у висини стварних трошкова.

Стручна служба је дужна да поступи по захтеву без одлагања у року од 48 часова, изузетно 20 односно 40 дана када је то предвиђено законом.

Стручна служба ће решењем одбити захтев уколико постоје разлози дефинисани законом.

Подносилац има право жалбе у случају да органи не удовољи захтеву, односно не донесе одговарајуће решење којим се захтев одбија. Право жалбе постоји и у случају када Служба донесе закључак којим се захтев одбацује као неуредан.

Неопходно је  у захтеву јасно навести која се информација тражи, односи,  тј. што прецизнији опис информације, затим назив органа и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора,  да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

 

 

 

Додатне информације