Организациона структура - наративни приказ

1. ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Члан 3.

                        У одсеку за опште послове обављају се послови који се односе на: остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;  пружање стручне и техничке потпоре начелнику  управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, а образоване за подручје шире или уже од подручја Управног округа; пружање стручне и административно техничке подршке Савету Управног округа;  управне послове у вези заснивања и престанка радног односа  и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника; послови којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја; послови развоја кадрова; послови оцењивања државних службеника; послови анализирања радних места; послови припреме пословника о раду Савета управног округа;  планирање извршења буџета и квота; израду захтева за промену у апропријацији и промени квоте; изради захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава; контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова; финансијскo извештавање о оствареним приходима и извршеним услугама; прикупљање и контролу података за обрачун плата функционера, државних службеника и намештеника; пружање стручне помоћи запосленима у остваривању права из радног односа; припремање, и израду аката о правима, дужностима и одговорностима функционера, државних службеника и намештеника; израду месечних извештаја о броју и структури запослених за Централну кадровску евиденцију; обављање послова којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја; обављање послова из области  безбедности и здравља на раду; доношење плана јавних набавки и спровођење поступка јавних набавки; састављање анализа, извештаја и информација; набавку, чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара, пријем, евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедиција предмета; дактилографски послови и послови умножавања материјала; превоз путничким аутомобилима; текуће одржавање пословног простора и други послови од значаја за рад Колубарског управног округа.

 

III. РУКОВОЂЕЊЕ И ОДГОВОРНОСТ

Члан 4. 

                        Стручном службом руководи начелник Управног округа.

                Начелник управног округа за свој рад одговара Министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади Рeпублике Србије.

                        Одсеком руководи шеф Одсека.

                        Шеф одсека одговара за свој рад и рад одсека којим  руководи начелнику Управног округа.

                        Државни службеници и намештеници у стручној служби одговарају за свој рад шефу одсека односно начелнику Управног округа.

 

IV. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

Члан 5.

           Систематизација радних места садржи:

          -једно радно место функционер          1  (начелник Управног округа)

          -једно радно место државног службеника у звању саветника     (два државна  службеника)

          -једно радно место државног службеника у звањеу млађег сарадника: 1 (један државни  службеник)

          -једно радно место државних службеника  у звању референта:  3  (три државна службеника)

          -три  радна места у IV врсти радних места намештеника:3 (три намештеника).

           

 1.Начелник управног округа                                                      1

                                                                                                 

            Руководи Стручном службом и обавља друге послове у складу са законом.

 

2. Радно место административно-техничког секретара

                Број намештеника:                                                                     1

 

                Четврта врста радних  места  намештеника.

               Обавља кореспонденцију за потребе управног округа; обавља дактилографске послове за потребе начелника управног округа, Стручне службе и инспектора; води евиденцију о састанцима; води евиденцију предмета у складу са прописима; прима, отправља, чува и архивира пошту; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правног, економског смера или гимназија, или стечено специјалистичко образовање, знање рада на рачунару и најмање 2 године радног искуства.

 

3. Радно место возача

                Број намештеника:                                                                       1   

                Четврта врста радних места намештеника.                         

            Управља службеним возилом; стара се о исправности возила,  сервисирању, по потреби обавља мање поправке и обавља регистрацију возила;  води евиденцију о коришћењу возила, одржавању возила и утрошку горива;  обавља курирске послове и друге послове по налогу начелника Управног округа.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, положен испит за возача ''Б'' или ''Ц'' категорије и 2. године радног искуства.   

       

V. ОДСЕК  ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 

            4. Шеф одсека

 

                Број државних службеника:                                                      1

                Саветник                                                  

           Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну и административно техничку помоћ начелнику Управног округа у извршавању послова заједничких за све окружне јединице подружних органа државне управе на подручју управног округа и организује стручну и административно техничку подршку Савету управног округа; припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету; саставља захтеве за трансвер средстава, промену квоте и апропријација, планира извршење финансијског плана, надзире усклађеност преузетих обавеза са одобреним апропријацијама, стара се о економичном трошењу буџетских средстава; израђује периодичне извештаје о извршењу буџета; предлаже План јавних набавки, организује и учествује у спровођењу поступка јавних набавки за потребе стручне службе и прати квалитет и начин пружања уговорених обавеза; учествује у поступку спровођења оцењивања; обавља послове који се односе на припрему и спровођење Плана интегритета Стручне службе и послове израде информатора; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

УСЛОВИ:Стечено високо образовање из научне области економскеили политичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства  у струци, знање рада на рачунару.

 

            5. Радно место за општеправне  послове                                   1

             Саветник                                        

              Израђује предлоге аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника и обавља послове аналитичара радних места у Стручној служби;  припрема акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби, израђује уговоре за потребе Управног округа и друге правне акте из делокруга Стручне службе; обавља послове секретара Савета управног округа, припрема закључке и остале правне акте из делокруга Савета управног округа; пружа стручну помоћ државним службеницима и намештеницима у Стручној служби у вези са остваривањем права и дужности из области радних односа; припрема  нацрт кадровског плана Стручне службе и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за Централну кадровску евиденцију; обавља послове којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја; учествује у поступку јавних набавки за потребе Стручне службе; обавља послове у вези са реформом државне управе;  обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ:Стечено високо образовање из научне областиправне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства  у струци, знање рада на рачунару.

 

6. Радно место за подршку  финансијским  пословима 

                Број државних службеника:                                                     1

                Млађи сарадник  

         Учествује у припреми предлога финансијског плана за израду Закона о буџету и планирању извршења финансијског плана на дневном, месечном и тромесечном нивоу; врши обраду, контирање и књижење књиговодствених исправа, уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције, стара се о економичном трошењу буџетских средстава и усаглашава реализоване обавезе са одобреним месечним квотама; врши рад у Апликацији за извршење буџета; израђује периодичне билансе и извештаје о извршењу  буџета и доставља Управи за трезор; врши рад у апликацији припреме Буџета (БПМИС); усаглашава књиговодствено стање основних средстава  и ситног инвентара са финансијским књиговодством и стањем утврђеним пописом, врши обрачун амортизације основних средстава и  води књигу основних средстава; остварује редовну сарадњу са другим органима у поступку остваривања права функционера, државних службеника и намештеника из области пензијског, инвалидског и здравственог осигурања; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.              

УСЛОВИ:Стечено високо образовањеиз  научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године,  завршен приправнички стаж или  најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни  стручни испит и познавање рада на рачунару.

                  

7.Радно место за обраду финансијске документације 

                Број државних службеника:                                                     1

Референт

                Врши пријем и евидентирање књиговодствене документације; припрема захтеве за извршење плаћања; врши обрачун накнада, дневница и осталих трошкова за службена путовања функционера, државних службеника и намештеника; попуњава прописане обрасце  за обрачун пореза и доставља  Пореској управи и Управи за трезор; води прописане аналитичке евиденције чије податке усклађује са књиговодственим подацима и подацима из главне књиге Трезора; прима захтеве за набавку, пријем, ускладиштење и издавање канцеларијског  и осталог материјала и ситног инвентара; врши обрачун трошкова коришћења и одржавања возила и саставља извештаје о потрошњи горива; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: Средња стручна спрема економског смера, оложен  државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци и знање рада на рачунару.

              

8.Радно место за канцеларијске послове  

 

                Број државних службеника:                                                        1

                Референт

              Врши пријем и преглед поште упућене подручним инспекцијским службама, начелнику Управног округа и Стручној служби; формира и заводи предмете, доставља их у рад, прати кретање предмета, разводи предмете кроз доставну књигу; архивира предмете и одлаже у регистраторе и архивски депо; обавља сталну комуникацију са странкама ради давања обавештења о кретању предмета; отпрема пошту и води евиденцију о поштанским трошковима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: Средња стручна спрема друштвеног смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци и знање рада на рачунару.

 

   9. Радно местооператер - дактилограф      

                   Број намештеника:                                                                       1

                   Четврта врста радних места намештеника.                      

                  Куца и прекуцава текстове, стара се о њиховом уједначеном обликовању; израђује табеле; врши унос података на магнетне медијуме за потребе креирања базе података; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, друштвеног, информатичког смера или гимназија, или стечено специјалистичко образовање, знање рада на рачунару, положен испит за дактилографа I. класе.

Додатне информације